Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat-logo

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Bij Rijkswaterstaat werken we aan verbindingen. Over weg en water. Met de politiek, met aannemers en (vaar)weggebruikers. Tussen maatschappelijke dilemma’s en effectieve oplossingen. En natuurlijk met onze medewerkers, want verbinden begint bij je eigen mensen. 

Ruim 3.200 kilometer rijkswegen, 1.600 kilometer vaarwegen en meer dan 65.000 km2 oppervlaktewater. Dat is het werkterrein van Rijkswaterstaat, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Onze missie is het beheren en ontwikkelen van deze rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en we zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen, waar voldoende en schoon water is en verkeer vlot en veilig over weg en water kan. Taken die van levensbelang zijn voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 

Regisseur


Rijkswaterstaat voert deze taken niet zelf uit, maar stuurt marktpartijen aan die namens ons wegen, vaarwegen, bruggen en dijken ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Die rol van regisseur is een complexe, kent veel verantwoordelijkheden en zit vol uitdagingen. De komende jaren neemt het verkeer op weg en water sterk toe. Stijgt de zeespiegel, daalt de bodem. Om Nederland leefbaar, bereikbaar en veilig te houden zijn innovatieve oplossingen nodig. Rijkswaterstaat is daarom op zoek naar technisch specialisten die in een probleem een uitdaging zien. 

Bijzonder en uitdagend

Werken bij Rijkswaterstaat betekent werken aan bijzondere en uitdagende projecten in heel Nederland. Samen met collega’s in een innovatieve omgeving werken aan projecten die er echt toe doen, projecten die de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Nederland dienen. We bieden een inspirerende omgeving waar samenwerking hoog in het vaandel staat en iedereen trots is op wat we bereiken. We kijken hierbij niet naar organisatiegrenzen, maar naar onze bijdrage aan het resultaat en delen hierbij onze kennis. Als Rijkswaterstaat werken wij aan fysieke verbindingen in de vorm van snelwegen of hoofdwaterwegen, maar ook breder. Tussen visie, beleid en uitvoering, bijvoorbeeld. Tussen kwaliteit en kosten. Tussen overheid, marktpartijen en de eindgebruiker. Kernbegrippen binnen onze organisatie zijn publieksgericht werken, netwerken verbinden en werken in teamverband.

Aantal werknemers:  9000
Aantal vestigingslanden: Nederland
Aantal nieuwe werknemers per jaar (vanuit net afgestudeerden): 150

Full image f940695b0d

Bedrijfspresentatie

De bedrijfspresentatie van Rijkswaterstaat is de ideale manier om meer te weten te komen over het bedrijf.

Slide

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn de essentie van de wijze waarop we werken. Werken bij Rijkswaterstaat vraagt om intrinsieke gedragsregels die onze kernwaarden ondersteunen. Ze geven vorm aan onze houding en gedrag. Voor een organisatie waarin we niet alleen intern goed samenwerken, maar ook met onze externe partners. De kernwaarden van Rijkswaterstaat  zijn:

Resultaat gedreven
Aanspreekbaar
Dienstverlenend
Integer
Ondernemend
Verbindend

Slide

Strategie

'Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving.

Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt.

Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.'

Veilig

Nederland is bijzonder. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Die lage ligging en de vele rivieren en meren maken Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Daarbij stijgt de zeespiegel, daalt de bodem en krijgen we steeds vaker te maken met heftige regen en hoge rivierstanden. Bescherming tegen hoogwater is en blijft daarom van levensbelang: voor miljoenen Nederlanders en onze economie. Samen met andere waterbeheerders zoals waterschappen, provincies en gemeentes beschermt Rijkswaterstaat ons land tegen overstromingen. We onderhouden 2500 km aan dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen en beschermen de kust. Ook geven we de rivieren meer ruimte. Bijvoorbeeld door uiterwaarden te verdiepen en nevengeulen aan te leggen.

Leefbaar

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan weg en water. We beschermen Nederland tegen hoogwater, zorgen voor schoon en voldoende water en werken aan een bereikbaar Nederland. Ons werkterrein is de openbare ruimte. We worden hiermee voor dilemma’s geplaatst, omdat de belangen van mensen, organisaties en natuur in die publieke ruimte vaak verschillen. Samen met burgers, bedrijven, provincies en gemeentes werken we daarom aan oplossingen die zo veel mogelijk tegemoetkomen aan al die belangen. Zo plaatsen we geluid- en fijnstofschermen om geluidhinder en luchtvervuiling te beperken. Ook ontzien we het milieu met bijvoorbeeld energiezuinige sluizen en hergebruik van asfalt. En met de aanleg van ecoducten helpen we de natuur.

Bereikbaar

Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan wegen en vaarwegen. Wij leggen rijstroken, bruggen, viaducten en tunnels aan en onderhouden de bestaande infrastructuur. Onze verkeersleiders en (vaar)weginspecteurs leiden met behulp van camera’s, verkeerslichten en flexibele snelheidsaanduidingen het verkeer in goede banen. Zo willen we files beperken en de bereikbaarheid vergroten. Nederland bereikbaar houden is ook een kwestie van samenwerken. Met provincies, gemeentes en bedrijven werken we aan een betere spreiding van het verkeer over de dag. En aan een betere verdeling over weg en water. Ook zorgen we voor goede aansluitingen van onze vaarwegen en snelwegen op de provinciale en gemeentelijke wegen. De (vaar)weggebruiker wil vlot en veilig van A naar B. Daar werken we aan. Dag en nacht.

Slide

Innovatie

Nieuwe uitdagingen, zoals intensiever gebruik van infrastructuur, nieuwe eisen op het gebied van duurzaamheid en de druk op efficiënter werken vragen om innovatieve toepassingen in onze processen. De markt – zowel vertrouwde als nieuwe marktpartijen – zijn hierin onze partner. Rijkswaterstaat kan optreden als ‘launching customer’, om zo de toepassing van innovaties te versnellen. Het Corporate Innovatieprogramma (CIP) van Rijkswaterstaat jaagt innovatie aan en brengt resultaten in kaart. Je kunt hierbij denken aan thema’s als circulaire economie en Smart Mobility.

Slide

Duurzaamheid

Rijkswaterstaat bouwt dagelijks aan Nederland. Hierbij werken we aan een schone, groene en prettige leefomgeving, óók voor volgende generaties. Daarom doen we aan duurzame gebiedsontwikkeling, willen we in 2030 energieneutraal zijn én circulair werken. Wat houdt dit allemaal in?

Duurzame gebiedsontwikkeling - Samen met gebiedspartners werken aan een prettige leefomgeving.
Een gebied duurzaam ontwikkelen betekent: eerst praten met partners wat we met een gebied willen en vervolgens verschillende gebruiksfuncties zoals waterveiligheid, economie of recreatie, slim combineren. En daarbij ook ruimte bieden aan duurzame ideeën, zoals een windenergiepark of een snelfietsroute.

Energie en Klimaat - Evenveel energie opwekken als verbruiken, volledig duurzaam
Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Dit betekent: evenveel energie opwekken als verbruiken, volledig duurzaam. We verlagen onze CO2-uitstoot, tot uiteindelijk nul. De Ramspolbrug bij de N50 is een voorbeeld van een energieneutraal bouwwerk.

Circulaire Economie - Werken zonder afval te produceren in 2030
Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Dat betekent: werken zonder afval te produceren. Versleten beton bijvoorbeeld eindigt dan niet als afval, maar als nieuw beton op een snelweg. Zo hoeven we minder kostbare grondstoffen aan te spreken.

Fundament onder ons werk
Bij al ons werk aan weg en water willen we de impact op het klimaat zo klein mogelijk houden. Werken aan een duurzame leefomgeving is dan ook het fundament onder ons werk. Werk dat we samen met onze partners tot stand brengen. Voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.


Interessante Studies

 • Civiele techniek (WO)
 • Werktuigbouwkunde (WO)
 • Technische bestuurskunde (WO)
 • Technische bestuurskunde (WO)
 • Civiele techniek (HBO)
 • Werktuigbouwkunde (HBO)
 • Elektrotechniek (HBO)
 • Mechatronica (HBO)
 • Electrical engineering (WO)
 • Technische natuurkunde (HBO)
 • Technische bedrijfskunde (WO)
 • Technische wiskunde (WO)
 • Built environment (HBO)
 • Maritieme techniek (WO)
 • Technische informatica (WO)
 • Technische innovatiewetenschappen (WO)
 • Maritieme techniek (HBO)
 • Technische bedrijfskunde (HBO)
 • Technische informatica (HBO)

Profiel gewenste studenten

Verjongingscrème om de levensduur van ZOAB met 4 jaar te verlengen. Bediening van sluizen en stuwen op afstand. Vernieuwen van de ventilatiesystemen in de Velsertunnel. Zorgen voor technische systemen in twee tunnels vlak achter elkaar. Zijn dit onderwerpen waar jij enthousiast van wordt? Bij Rijkswaterstaat krijg je de kans om als technisch trainee te werken aan de mooiste en meest prestigieuze infrastructurele projecten. Je wordt opgeleid tot technisch specialist en krijgt de mogelijkheid om met meerdere aspecten van het technische vak binnen Rijkswaterstaat kennis te maken. Bovendien draag je bij aan de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Nederland.

Aanbod voor Studenten

Rijkswaterstaat hecht veel waarde aan jonge mensen in de organisatie. We breiden onze traineeprogramma’s uit en verhogen het aantal startersvacatures. Het aantal stagiairs en afstudeerders dat we hebben rondlopen is sterk groeiend.  We brengen jonge mensen binnen de organisatie regelmatig met elkaar in contact, met elkaar en met de leiding van de organisatie. Zodat we goed weten wat er leeft.

Je kan twee keer per jaar instromen in het traineeship van Rijkswaterstaat. Het traineeprogramma duurt anderhalf jaar en er starten tussen de 10 en 20 mensen per lichting. Ieder half jaar heb je een andere functie en opdracht, in het vakgebied techniek. Denk bijvoorbeeld aan een traineeopdracht in vitale assets, industriële automatisering, tunnels, smart mobility of hoogwaterbescherming. Je kunt terecht in alle werkvelden en processen van Rijkswaterstaat.

Tijdens jouw traineeship werk je binnen multidisciplinaire en beeldbepalende projecten en programma’s. Zowel landelijk als regionaal. Je doet ervaring op met infrastructurele projecten in de waterbouw- en wegensector. Je werkt intensief aan uitbreiding van je netwerk. Daarnaast bieden wij je ons omvangrijke opleidingsprogramma waarbij je werkt aan je persoonlijke professionele ontwikkeling. Tijdens je traineeship kun je terugvallen op de groep trainees om je heen. Bovendien krijg je een coach die je waar nodig helpt en bijstaat.

Loopbaanmogelijkheden

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Functies voor het leven bestaan niet meer. ‘Een leven lang leren’ is in de plaats gekomen van life-time employment. RWS gaat uit van levend loopbaanbeleid. Dit draait vooral om continue ontwikkeling. Want in tijden van verandering zijn wendbare organisaties nodig, met flexibele medewerkers. Daarom stimuleert en ondersteunt Rijkswaterstaat haar medewerkers om zichzelf voortdurend te ontwikkelen.

Contactgegevens

Voor vragen over het traineeship kan je mailen naar traineeship@rws.nl

Voor overige vragen kan je terecht bij campus recruiter Luca van Melick

06-15147913
campus@rws.nl

Of kijk op:
werkenbij.rws.nl